Hình 1: Hình chụp X-quang trước và sau khi điều trị bằng Collagen MD-Shoulder

Hình 1: Hình chụp X-quang trước và sau khi điều trị bằng Collagen MD-Shoulder

Tin liên quan